ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με σκοπό να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους συνεργάτες μας, η ΛΟΥΣΙΟΣ ΤΕΚ ΛΤΔ ειδικεύεται στα ακόλουθα:

  • Ύδρευση & Αποχέτευση
  • Ενεργητική Πυροπροστασία-Πυρόσβεση
  • Εγκαταστάσεις βιομηχανικών σωληνώσεων
  • Μεταλλικές κατασκευές
  • Αντικαταστάσεις και συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Γενικές Επισκευές μηχανολογικού εξοπλισμού εργοστασίων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΈΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΈΡΓΩΝ

Διαθέτοντας ευέλικτα και οργανωμένα συνεργεία, αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και την επισκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους, μέσω συμβολαίου συνεργασίας το οποίο καλύπτει:

  • Επισκευή εκτάκτων ζημιών, ανταποκρινόμενοι άμεσα και εντός συγκεκριμένου διαστήματος σε κάθε αίτημα.
  • Προσωπικό το οποίο ειδικεύεται σε όλο το φάσμα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον βιομηχανικό τομέα (Υδραυλικοί, Τεχνίτες Λαμαρίνας).
  • Μόνιμη 24ωρη τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.
  • Εγγύηση Καλής Λειτουργίας διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στον κλάδο της Βιομηχανίας, έχουμε πλήρη υποστήριξη της μητρικής ή και άλλων συνεργατών μας στην Ελλάδα στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, συγκολλητών ενώσεων και ειδικών συγκολλήσεων. Στον τομέα αυτό οι εργασίες εκτελούνται από πιστοποιημένους συγκολλητές και εποπτεύονται από έμπειρο εργοδηγό και μηχανικό συγκολλήσεων.

Η εταιρεία μας παραχωρεί επίσης στους πελάτες της, απολογιστικά, εργατοτεχνικό προσωπικό.

Οι κυριότεροι πελάτες μας στη Κύπρο είναι η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρείας Λτδ, και η GIROIL ENTERPISES LTD στο τομέα της αποθήκευσης υγρών καυσίμων (πετρελαιοδεξαμενές).